КСпецкурс «Біоенергетика»

 1. 1.      Сама корисна термодинамічна функція в біохімії:[  ] ентропія

  [  ] ентальпія

  [  ] енергія системи

  [#] вільна енергія

  [  ] робота, чинена системою

  1. Спеціальний носій вільної енергії в біологічних системах:

  [  ] АДФ

  [#] АТФ

  [  ] ГТФ

  [  ] ЦТФ

  [  ] ТТФ

  1. 3.      Який спеціальний носій вільної енергії в біологічних системах має склад: аденін, рибоза,  трифосфат?

  [  ] аденілова  кислота

  [#] АТФ

  [  ] АДФ

  [  ] АМФ

  [  ] ЦТФ

  1. 4.      При гідролізі АТФ до аденозиндіфосфату й ортофосфату вивільняється вільна енергія, рівна:

  [#] – 7,3 ккал/моль

  [  ] + 12 ккал/моль

  [  ] – 12 ккал/моль

  [  ]  — 1,36 ккал/моль

  [  ] + 1,8 ккал/моль

  1. 5.      Що являє собою активна форма АТФ?

  [  ] АТФ у стані синтезу

  [#] комплекс АТФ із Mg2+

  [  ] комплекс АТФ та бета-субодиниць

  [  ] АТФ, зв’язана з актоміозином

  [  ] АТФ, зв’язана з іонними каналами

  1. 6.      При гідролізі АТФ до аденозинмонофосфату і пірофосфату вивільняється вільна енергія, рівна:

  [#] – 7,3 ккал/моль

  [  ] + 12 ккал/моль

  [  ] – 12 ккал/моль

  [  ]  — 1,36 ккал/моль

  [  ] + 1,8 ккал/моль

  7. Вільна енергія, що вивільняється при гідролітичному розщепленні ангідридного зв’язку АТФ використовується:

  [  ] підтримки температурного гомеостазу

  [  ] ініціації окислювально-відновних процесів

  [  ] утворення хелатів

  [#] запуску реакцій, що вимагають припливу вільної енергії

  [  ] гальмування катаболічних процесів

  1. 8.      Який цикл є основним  механізмом обміну енергії в біологічних системах?

  [#] АТФ – АДФ

  [  ] АТФ – Крф

  [  ] Крф – АДФ

  [  ] АТФ – Креатин

  [  ] АМФ – АДФ

  1. Безпосередньо використовуваним донором вільної енергії в біологічних системах є:

  [  ] ЦТФ

  [  ] ГТФ

  [  ] Кр~ф

  [#] АТФ

  [  ] комплекс АТФ – Кр~Ф

  1. 10.  Протягом якого часу  молекула АТФ витрачається в клітині після її утворення?

  [  ] доби

  [  ] 1 години

  [#] 1 хв.

  [  ] 1 с

  [  ] 12 годин

  1. 11.  Скільки АТФ витрачає людина за 24 години?

  [  ] 1 моль

  [#] ~40 кг

  [  ] 0,5 кг/хв.

  [  ] 1 кг

  [  ] дорівнює масі тіла

  1. 12.   Чи вірно твердження: АТФ постійно утвориться і споживається, а потому не є формою запасання  вільної енергії

  [#] да

  [  ] немає

  1. 13.  У біологічних системах високий потенціал переносу фосфатної групи мають перераховані з’єднання, за винятком:

  [  ] АТФ

  [#] фосфат

  [  ] фосфоенолпіруват

  [  ] ацетил фосфат

  [  ] креатин фосфат

  1. 14.  Термодинамічна сутність ролі АТФ – це:

  [#] функціонування як енергосопрягаючого агента

  [  ] запасання енергії окислювання

  [  ] звільнення енергії відновлення

  [  ] забезпечення ресинтеза КрФ

  [  ] акцептор вільної енергії

  1. Основні переносники електронів при окислюванні паливних молекул?

  [  ] НАДФ

  [#] НАД і ФАД

  [  ] НАД і НАДФ

  [  ] цитохром з

  [  ] цитохром b

  17. У якому переноснику електронів реакційно-здатна частина представлена ізоалоксазиновим кільцем?

  [  ] НАД

  [  ] НАДФ

  [  ] цитохром c

  [  ] цитохром b

  [#] ФАД

  18. Який з акцепторів електронів при окислюванні паливних молекул приєднує два

   протону

  [  ] НАД

  [  ] НАДФ

  [#] ФАД

  [  ] ФАД і НАД

  [  ] НАД і НАДФ

  19. Головний донор електронів у відбудовних синтезах?

  [  ] ФАДН2

  [  ] НАДН

  [#] НАДФН

  [  ] Коферменту А

  1. 19.    Скільки стадій генерування енергії при окислюванні живильних речовин описав Ганс Кребс?

  [  ] 1

  [  ] 4

  [#] 3

  [  ] 10

  [  ] 12

  1. 20.    Як називається третя стадія генерування енергії при окислюванні живильних речовин?

  [  ] Цикл Кноопу

  [#] Цикл Кребса

  [  ] Цикл Кору

  [  ] Цикл Гензелайту

  [  ] Пентозофосфатний цикл

  1. 21.    21. Що відображує  формула: [АТФ]+1/2[АДФ]/[АТФ]+ [АДФ] +[АМФ] ?

  [  ] Запас АТФ у клітині

  [  ] Інтенсивність утворення АТФ

  [  ] Ступінь її використання

  [  ] Молярні фракції АТФ і її метаболітів

  [#] Енергетичний заряд клітини

  1. Енергетичний статус клітини характеризують два показники:

  [#] Енергетичний заряд клітини і потенціал фосфорилювання

  [  ] Рівень НАДН і НАДФН

  [  ] Енергетичний заряд   і НАДФН

  [  ] Енергетичний заряд  і рівень НАДН

  [  ] Рівень ФАДН2  потенціал фосфорилювання

  23. Метаболичними шляхами енергетичного обміну є всі перераховані, крім:

  [  ]  гліколіз

  [  ]  бета-окислювання вищих жирних кислот

  [#]  протеоліз

  [  ]  цикл трикарбонових кислот

  [  ]  окисне фосфорилювання

  1. 23.  Основний механізм синтезу АТФ:

  [  ]  бета-окислювання жирних кислот

  [#]  окисне фосфорилювання

  [  ]  пентозофосфатний шунт

  [  ]  цикл Кребса

  [  ]  глюконеогенез

  24. Вуглекислий газ утвориться в реакціях:

  [  ]  гліколізу

  [  ]  пентозофосфатного шунта

  [#]  циклу Кребса

  [  ]  окисного фосфорилювання

  [  ]  синтезу холестерину

  25. У результаті  реакцій пентозофосфатного шунта утворяться:

  [  ]  піровиноградна  кислота

  [  ]  лактат

  [#]  НАДФН

  [  ]  ацетил-КоА

  [  ]  АТФ

  26. Гліколіз – це реакції:

  [  ]  синтез глікогену

  [  ]  окислювання глікогену до лактату

  [  ]  окислювання глюкози до ацетил-КоА

  [#]  окислювання глюкози до лактату

  [  ]  окислювання глюкози до вуглекислого газу і води

  27. Субстратом енергетичного обміну можуть бути всі перераховані речовини, крім:

  [#]  катехоламінів

  [  ]  вуглеводів

  [  ]  ліпідів

  [  ]  кетонових тіл

  [  ]  амінокислот

  28. Cо-фактором ферментативних реакцій може бути:

  [  ]  піровиноградна кислота

  [  ]  ацетил-КоА

  [  ]  цитохроми

  [#]  нікотинамідаденіндінуклеотид

  [  ]  АТФ

  29.У результаті бета-окислювання жирних кислот утвориться:

  [#]  ацетил-КоА

  [  ]  лактат

  [  ]  кетонові тіла

  [  ]  тригліцериди

  [  ]  АТФ

  30. Продукт  аеробного окислення глюкози:

  [  ]  триози

  [  ]  вуглекислий газ

  [  ]  лактат

  [#]  вуглекислий газу і вода

  [  ]  вода

  31. Макроергичним з’єднанням є:

  [  ]  глюкоза

  [  ]  НАД

  [  ]  глікоген

  [  ]  жирні кислоти

  [#]  АТФ

  32. До складу дихального ланцюга мітохондрій входять:

  [#]  цитохроми

  [  ]  трикарбонові кислоти

  [  ]  глікофосфати

  [  ]  амінокислоти

  [  ]  вітаміни

  33. Про тканинну гіпоксію свідчить:

  [  ]  гіпоальбумінемія

  [#]  збільшення в сироватці лактату

  [  ]  збільшення активності АЛТ, АСТ

  [  ]  гіперкоагуляція

  [  ]  зниження споживання кисню

  34. Гіпоксія часто виникає при наступних станах, крім:

  [#].  шоку

  [  ]  серцевої декомпенсації

  [  ]  анеміях

  [  ]  легеневої недостатності

  [  ]  ниркової недостатності

  35. Креатинфосфат у клітинах виконує функцію:

  [  ]  кофактора

  [  ]  вітаміну

  [  ]  ферменту

  [  ]  медіатора

  [#]  переносника енергії

  36. Окисне фосфорилювання  здійснюється в:

  [  ]  ядерцях

  [  ]  лізосомах

  [#]  мітохондриях

  [  ]  апараті Гольджи

  [  ]  цитоскелеті

  37.Рівняння ΔΕ = E B  — EA = Q – W,

  де EA    —  енергія системи на початку процесу;

  EB – енергія наприкінці процесу;

  Q – тепло;

  W – робота, яка зроблена системою

   не є вираженням:

  [  ] першого закону термодинаміки

  [  ] залежності  зміни енергії системи  від  початкового і кінцевого станів;

  [  ] загальна енергія системи і навколишнього середовища – величина постійна;

  [#] другого закону термодинаміки

  38. Який закон термодинаміки визначає умови можливості спонтанного протікання реакцій?

  [#] Другий

  [  ] Перший

  [  ] Третій

  [  ] Ніякий

  [  ]

  39. Яка  функція, відмінна від ΔE,  дозволять пророчити спонтанність процесу?

  [  ] – ентальпія;

  [#] – ентропія .

  40. Ентропія (ΔS) – це міра

  [  ] ступеня упорядкованості системи;

  [#] ступеня раз упорядкованості системи

  [  ] вільної енергії

  [  ]  спряженості систем

  [  ]  константи рівноваги системи

  41. Ентропія системи зростає (ΔS +), коли

  [  ] знижується ступінь разупорядкованості системи;

  [  ] система прагне до стану рівноваги;

  [#] збільшується ступінь разупорядкованості системи.

  [  ] ентропія системи – величина константна

  42. Який закон термодинаміки говорить: процес може протікати спонтанно тільки за умови збільшення суми  ентропій системи і навколишнього середовища?

  [  ] перший

  [  ] третій

  [#] другий

  [  ] усі відповіді вірні

  [  ] усі відповіді невірні

  43. Рівняння (ΔS системи +ΔS середовища) > 0 відбиває:

  [  ] перший закон термодинаміки;

  [#] другий закон термодинаміки;

  [  ] необоротність процесу

  [  ] активаційний потенціал

  [  ] енергію сполучених реакцій

  44. При якій умові під час спонтанного процесу ентропія системи може зменшуватися ?

  [  ] якщо ентропія навколишнього середовища зменшується так, що їхня сума виявляється негативною величиною

  [#] якщо ентропія навколишнього середовища збільшується так, що їхня сума виявляється  позитивною величиною

  [  ] ні при якому

  [  ] у роки сонячної активності

  [  ] у фази повні

  45. Утворення високоупорядкованої біологічної структури термодинамічне можливо тому, що:

  [#] зниження ентропії в такій системі відшкодовується підвищення ентропії навколишнього середовища

  [  ] зниження ентропії в такій системі не відшкодовується підвищення ентропії навколишнього середовища.

  [  ] питання некоректне

  [  ] термодинаміка не має носіння до процесів синтезу в клітці

  [  ] біологічні процеси не підкоряються законам термодинаміки

  47. Рівняння ΔG = ΔH – TΔS – це рівняння

  [#] Гіббса

  [  ] Полежаєва

  [  ] першого закону біоенергетики

  [  ] другого закону термодинаміки

  [  ] закону збереження енергії

  48. У чому переваги рівняння Гіббса перед рівнянням другого закону термодинаміки?

  [#] у це рівняння не входять ніякі параметри навколишнього середовища і зміна вільної енергії (ΔG)  служить критерієм можливості спонтанного протікання реакції

  [  ] вони рівноцінні

  [  ] питання некоректне

  [  ] навпроти, другий закон більш узагальнюючий, чим рівняння Гіббса

  49. Зміна вільної енергії (ΔG) служить критерієм можливості спонтанного протікання реакції?

  [#] да

  [ ] немає

  50. Якщо система знаходиться в рівновазі і не перетерплює ніяких змін , то ΔG системи:

  [#] дорівнює 0

  [  ] має негативне значення

  [  ] має позитивне значення

  [  ] прагне до нескінченності

  [  ]  не дорівнює нулю

  51. Реакція може йти спонтанно, якщо ΔG системи:

  [] дорівнює 0;

  [# ] має негативне значення;

  [] має позитивне значення.

  52. Що визначає вільну енергію системи?

  [#] різниці вільної енергії кінцевого стану (продуктів)

  і вільної енергії початкового стану (реагуючих речовин);

  [  ] суми вільної енергії кінцевого стану (продуктів)

  і вільної енергії початкового стану ( реагуючих речовин);

  [  ] механізм реакції і шляху перетворення

  [  ] ентропія

  [  ] ентальпія

  53. Яка з двох величин  служить критерієм спонтанності  біохімічних реакцій – ΔG  чи ΔG0’?

  [#]] ΔG0

  [  ]  ΔG

  54. Яке з’єднання служить спеціальним носієм вільної енергії в живих організмах?

  [  ] такого з’єднання немає;

  [#] АТФ

  [  ] Креатинфосфат

  55 Чи можна описати утворення молекули АТР у термінах точного хімічного механізму елементарних стадій?

  [  ] Так

  [#] Немає

  58. Рушійної силою процесу утворення АТФ служить:

  [#]Енергія електричного полю, що існує на внутрішній мембрані мітохондрій

  [  ] Енергія сонячного світла

  [  ] Енергія електронів, що переміщаються по дихальному ланцюзі

  [  ] Окислювально-відновні реакції циклу трикарбонових кислот

  [  ] Усі відповіді правильні

  59. Що служить джерелом енергії електричного полю  внутрішньої мембрани мітохондрій (у загальному виді)?

  [#] Окислювання в мітохондріях киснем до вуглекислого газу і води обмеженого набору низькомолекулярних органічних кислот, що утворяться в ході метаболізму білків, жирів і вуглеводів

  [  ] Живильні речовини (білки, жири, вуглеводи)

  [  ] Різниця потенціалів зовнішньої і внутрішньої мембрани мітохондрій

  [  ]  Різниця рН зовнішньої і внутрішньої мембрани мітохондрій

  60. Споживання кисню клітиною як окислювача називають:

  [  ] горіння;

  [#] внутрішньоклітинне дихання

  [ ] окисний вибух

  [  ]дихальний вибух

  [  ] окислювання

  [  ] окислювально-відновний процес

  61 Енергія, що звільняється клітинах у результаті хімічної реакції окислювання, не використовується:

  [  ] як запас корисної енергії;

  [  ] терморегуляції;

  [  ] утворення корисних з’єднань;

  [  ] виведення з організму  ксенобіотиків і кінцевих продуктів обміну;

  [  ] як механізм, що прискорює еволюцію

  [#] для запуску ракет

  62 Енергія, що звільняється при окислюванні, не трансформується в електрохімічну:

  [  ] на поверхні плазматичної мембрани;

  [  ] у ЕПР;

  [  ] у внутрішній мембрані мітохондрій;

  [  ] у матриксі мітохондрій.

  [#] у цитоплазмі

  63. Трансформація енергії окислювання в електрохімічну здійснюється:

  [  ] спонтанно

  [#] оксидоредуктазами внутрішньої мембрани мітохондрій;

  [  ] ферментами циклу трикарбонових кислот

  [  ] ферментами бета окислювання жирних кислот

  64. Сукупність оксидоредуктаз,  які каталізують процес внутрішньоклітинного дихання, називають:

  [  ] ферменти циклу трикарбонових кислот;

  [  ] гліколіз

  [  ] окислювально-відновний потенціал;

  [#] дихальний ланцюг

  [  ] метаболон

  65. Для виникнення електричного полю  (одна сторона мембрани заряджена негативно, друга позитивно) необхідно, щоб ферменти дихального ланцюга здійснювали:

  [  ] перенос протонів від донора до акцептора уздовж ланцюга;

  [  ] перенос електронів від донора до акцептора  уздовж ланцюга;

  [ #] векторний , спрямований  до сторін мембрани, перенос електронів від відновлювача до окислювача.

  [  ] усі відповіді вірні

  [  ] усі відповіді невірні

  66. Ферментативний процес окислювання в тканинах можна розглядати як:

  [#] відщіплення двох атомів водню, кожний з який складається з протона й електрона;

  [  ] відщіплення  двох електронів;
  [  ] відщіплення двох протонів

  [  ] окислювально-відновний процес

  [  ] відщіплення одного протона й одного електрона

  67. У водяному розчині вільно можуть існувати:

  [#] протони

  [  ] електрони

  [  ] протони й електрони

  [  ] моносахара

  [  ] амінокислоти

  68. Кожний фермент, який каталізує окислювально-відновну реакцію, не містить як пастку електронів:

  [  ] іони металів  перемінної валентності

  [  ]  відповідні простетичні групи;

  [  ] органічні чи неорганічні   молекули або атоми різної хімічної природи;

  [  ] кофактори

  [#] іони одновалентних металів

  69. Кофактор дегідрогеназ не виконує роль:

  [  ] пастки електронів;

  [  ] зв’язування протонів;

  [  ] пастки електронів і зв’язування протонів

  [#] зв’язування субстрату окислювання

  70. Вільними кофакторами дегідрогеназ  є:

  [#] НАД  та НАДФ

  [  ] ФАД

  [  ] ФМН

  [  ] убіхінон Q

  [  ] убіхінон Q та НАД

  71. Дихальний ланцюг здійснює:

  [  ] синтез АТФ;

  [  ] гідроліз АТФ;

  [#] окиснювання мітохондріального НАДН киснем;

  [  ] відновлення мітохондріального НАД у реакціях циклу трикарбонових кислот.

  72. Задача ферментів дихального ланцюга не складається з:

  [#] здійснення «вибуху» гримучого газу з величезним виділенням енергії у  вигляді тепла;

  [  ] східчастому звільненні енергії електронів і накопиченні її у формі придатної  для синтезу АТФ;

  [  ] упорядкованому переносі електронів на кисень від компонентів з великим окислювально-відновним потенціалом до  меншого, і запасаючи енергію.

  73. Сумарний процес переносу двох електронів від NADH на кисень  здійснюється:

  [#] трьома ліпопротеїдними комплексами (I, III,IV);

  [  ] п’ятьма ліпопротеїдними комплексами;

  [  ] чотирма комплексами металоферментів

  [  ] тільки цитохромами

  [  ] тільки ферментом Варбургу

  74 До загальних властивостей  комплексів,  яки каталізують векторний перенос електронів з НАДН на кисень, не відносяться:

  [  ] ліпопротеїдна  природа

  [  ] висока молекулярна маса

  [  ]  будова  з великої кількості субодиниц

  [  ] плавають у фосфоліпідної мембрані так, що дно і верхівки контактують з водяними фазами матрикса і мітохондрій;

  [  ] кожен комплекс каталізує  окислювально-відновну реакцію

  [#] наявність іонів Mn

  1. Який комплекс дихального ланцюга називається НАДН- убіхінон Q оксидоредуктаза?

  [#] I

  [ ] II

  [ ] III

  [ ] IV

  [ ]V

  76. Який комплекс дихального ланцюга містить у своєму складі  флавін, залізо-сірчані комплекси, більш  як 40  поліпептидних ланцюгів, убіхінон Q?

  [#] I

  [ ] II

  [ ] III

  [ ] IV

  [ ]V

  77. Який комплекс дихального ланцюга містить у своєму складі   залізо в складі залізосірчаних комплексів  і в складі  цитохромів b(I) і b(II) ?

  [ ] I

  [ ] II

  [ #] III

  [ ] IV

  [ ]V

  1. Який комплекс дихального ланцюга називають дихальний  фермент Варбургу?

  [ ] I

  [ ] II

  [  ] III

  [ #] IV

  [ ]V

  79. Ким запропонована ідея хеміосмотичного сполучення  подиху й окисного фосфорилювання?

  [ ] Скулачевим [  ]

  [#] Мітчелом П.

  [ ] Бором Н.

  [ ]Андерсеном Х.

  80. Кожний із трьох комплексів, що складають дихальний ланцюг, при переносі електронів не бере участь у:

  [  ] переносі протонів через мембрану, що сполучає;

  [  ] формуванні електричного потенціалу;

  [  ] формуванні рН градієнта мітохондрій

  [#] формуванні структури АТФ-синтази

  [  ] у  транслокації АТФ

  81. Хеміосмотичний принцип сполучення не реалізований у конструкціях комплексів дихального ланцюга ?

  [  ] окислювально-відновна петля;

  [  ] протонний насос;

  [#] електронна помпа

  82. Яка зі структур дихального ланцюга не входить до складу V комплексу?

  [  ] АТФ-синтаза;

  [  ] F1-F0 АТФ-синтаза;

  [  ] H+- АТФ – синтаза

  [  ] α3β3γεδ

  [#] НАДН-убіхінон Q оксидоредуктаза

  83. Комплекс II дихального ланцюга?

  [#] Сукцинат – убіхінон Q  оксидоредуктаза;

  [  ] FAD, цитохром  b560, убіхінон Q;

  [ ] цитохром c

  [  ] залізо-сірчані комплекси

  [  ] Q-Cyt c  оксидоредуктаза

  84. Три конвертовані форми енергії в живих клітинах?

  [#] АТФ, натрієвий потенціал, протонний потенціал;

  [  ] АТФ, АДФ, Р;

  [  ] АТФ, ГТФ, ЦТФ.

  [  ] протонний потенціал, АТФ, ГТФ

  [  ] АТФ, АДФ, натрієвий потенціал

  85. Який закон біоенергетики затверджує:

  Жива  клітина уникає прямого використання енергії зовнішніх ресурсів для здійснення корисної роботи. Вона спочатку перетворює її в одну з трьох конвертованих форм енергії: АТФ, протонний чи натрієвий потенціал?

  [#] перший;

  [  ] другий;

  [  ] третій

  [  ] Рауля

  [  ] Паскаля

  1. 86.  Який закон біоенергетики затверджує:

  Будь-яка жива  клітина завжди розташовує як мінімум двома формами накопичення  енергії: водорозчинною (АТФ) і зв’язаної з мембраною (протонний чи натрієвий потенціал)?

  [  ] перший;

  [ #] другий;

  [ ] третій.

  [  ] Скулачева

  [  ] Паскаля

  87. Який закон біоенергетики затверджує: конвертована  енергія клітин може перетворюватися одна в іншу; тому одержання хоча б однієї з них досить для підтримки життєдіяльності?

  [  ] перший;

  [  ] другий;

  [ #] третій.

  [  ] Геса

  [  ] Скулачева

  88. Взаємоперетворення АТФ, протонного і натрієвого потенціалів здійснюються спеціальними ферментами. Взаємоперехід  АТФ протонний потенціал каталізується :

  [  ] АТФ транслоказою

  [  ] Na+-АТФ-синтазою;

  [  ] H+/Na+антипортером;

  [#] H+-ATФ-синтазою.

  [  ] протеїнкиназою

  89. Взаємоперетворення АТФ, протонного і натрієвого потенціалів здійснюються спеціальними ферментами. Взаємоперехід  АТФ натрієвий потенціал каталізується:

  [#] Na+-АТФ-синтазою

  [  ] H+/Na+антипортером

  [  ] H+-ATФ-синтазою

  [  ] АТФ транслоказою

  [  ] протеїнкиназою А

  90. Взаимопревращения АТФ, протонного и натриевого потенциалов осуществляются специальними ферментами. Равновесие протонний потенциал

  натриевий потенциал забезпечується:

  [  ] Na+-АТФ-синтазою;

  [#] H+/Na+антипортером;

  [  ] H+-ATФ-синтазою.

  [  ] АТФ транслоказою

  [  ] протеїнкіназою G

  91. Клітина тварин має у своєму розпорядженні наступні форми конвертованої енергії:

  [#] АТФ, натрієвий потенціал, протонний потенціал;

  [  ]АТФ, ГТФ, ЦТФ

  [  ] АТФ, натрієвий потенціал, ацетил-КоА

  [  ] натрієвий і протонний потенціал, фосфоєнолпіруват

  [  ] АТФ, протонний потенціал, ЦТФ

  92. Клітини рослин  мають у своєму розпорядженні наступні форми накопичення конвертованої енергії:

  [] АТФ, натрієвий потенціал, протонний потенціал;

  [ ]АТФ;

  [ ] АТФ, натрієвий потенціал;

  [ ] натрієвий і протонний потенціал;

  [#] АТФ і протонний потенціал.

  1. У  клітинах тварин   натрієва енергетика характерна для:

  [#] плазмолеми

  [  ] внутрішньоклітинних мембран

  [  ]  мікросом

  [  ] пероксисом

  [  ] ЕПР

  1. У  клітинах тварин протонна енергетика  характерна для:

  [  ] плазмолеми;

  [#] внутрішньоклітинних мембран.

  [  ] мікросом

  [  ] пероксисом

  [  ] ЕПР

  1.  Окисне фосфорилювання– це:

  [#] забезпечений протонним потенціалом синтез АТФ з АДФ+Рн у дихальному ланцюзі

  [  ] фосфорилюванняе білків цитоплазми протеїнкиназами – донор фосфатних груп АТФ

  [  ] це синтез АТФ у реакціях гліколізу

  [  ] фосфорилювання білків цитоплазми за  участью АТФ

  [  ] реакції циклу трикарбонових кислот

  1. Каталітичні центри АТФ-синтази розташовані на:

  [#] β — субодиницях F1 комплексу, що сполучає

  [ ] α – субодиницях  F1 комплексу, що сполучає;

  [ ] β- і α – субодиницях F1 комплексу, що сполучає;

  [ ] F0 – комплексу, що сполучає

  [  ] на дихальному ферменті Варбургу

  1. АТФ-синтаза – фермент, активність якого визначається:

  [ ] рівнем іонів магнію;

  [ ] рівнем АТФ і АДФ

  [#] ротацією γ – субодиниці F1-F0 – комплексу, що сполучає

  [  ] ротацією F0– комплексу, що сполучає

  [  ] рівнем Рн

  1. Який комплекс АТФ — синтази має склад: α3β3γεδ?

  [  ] F0;

  [#] F1.

  [  ] F0 – F1

  [  ] «Q-цикл»

  [  ] QH2 – цитохром c